Algemene Voorwaarden Direct Bestrijden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 –

Artikel 2 –

Artikel 3 –

Artikel 4 –

Artikel 5 –

Artikel 6 –

Artikel 7 –

Artikel 8 –

Artikel 9 –

Artikel 10 –

Artikel 11 –

Artikel 12 –

Artikel 13 –

Artikel 14 –

Artikel 15 –

Definities

Identiteit van de Direct Bestrijden

Toepasselijkheid

Het aanbod

De overeenkomst

Herroepingsrecht

Kosten in geval van herroeping

Uitsluiting herroepingsrecht

De prijs

Conformiteit en garantie

Levering en uitvoering

Betaling

Klachtenregeling

Geschillen

Aanvullende of afwijkende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 – Definities

1.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Direct Bestrijden;

3.       Dag: kalenderdag;

4.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.       Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Direct Bestrijden in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Direct Bestrijden georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8.       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Direct Bestrijden gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van Direct Bestrijden

Naam onderneming: Meldpunt Ongedierte

Vestigings- & bezoekadres: Argonstraat 9B – 2718 SM Zoetermeer

E-mailadres: info@directbestrijden.nl

KvK-nummer: 55556892

Btw-identificatienummer: NL181789851B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Direct Bestrijden en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Direct Bestrijden en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Direct Bestrijden zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Direct Bestrijden gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Direct Bestrijden niet.

3.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

1.       De prijs inclusief belastingen;

2.       De eventuele kosten van aflevering;

3.       De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

4.       Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

5.       De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

6.       De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Direct Bestrijden de prijs garandeert;

7.       De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

8.       Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

9.       De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

10.   De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

11.   De gedragscodes waaraan Direct Bestrijden zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

12.   De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Direct Bestrijden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Direct Bestrijden is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Direct Bestrijden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Direct Bestrijden daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.       Direct Bestrijden kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Direct Bestrijden op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.       Direct Bestrijden zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1.       het bezoekadres van de vestiging van Direct Bestrijden waar de consument met klachten terecht kan;

2.       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3.       de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4.       de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Direct Bestrijden deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5.       de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6.       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Direct Bestrijden bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Direct Bestrijden retourneren, conform de door Direct Bestrijden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.         Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Direct Bestrijden. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.         Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Direct Bestrijden heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Direct Bestrijden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitluiting herroepingsrecht

1.       Direct Bestrijden kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Direct Bestrijden dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.       die door Direct Bestrijden tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c.       die snel kunnen bederven of verouderen;

d.      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Direct Bestrijden geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.       In afwijking van het vorige lid kan Direct Bestrijden producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Direct Bestrijden geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Direct Bestrijden dit bedongen heeft en:

1.       deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2.       de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.       Direct Bestrijden staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Direct Bestrijden er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.       Een door Direct Bestrijden, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Direct Bestrijden kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.       Direct Bestrijden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Direct Bestrijden het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Direct Bestrijden zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Direct Bestrijden.

6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Direct Bestrijden tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Direct Bestrijden bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1.       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

2.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Direct Bestrijden te melden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.       Direct Bestrijden beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Direct Bestrijden, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.       Bij Direct Bestrijden ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Direct Bestrijden binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen Direct Bestrijden en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Direct Bestrijden heeft voorgelegd.

3.       Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4.       Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Direct Bestrijden aan deze keuze gebonden. Wanneer Direct Bestrijden dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Direct Bestrijden schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Direct Bestrijden de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Direct Bestrijden gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

5.       De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6.       De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Direct Bestrijden surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.